How Do you Pronounce fourteen in english ?

fourteen Pronunciation in english(IPA) :

ˈfɔːtiːn