How Do you Pronounce ten in english ?

ten Pronunciation in english(IPA) :

tɛn